معافیت مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از حمایت و مزایای مشابه با سرمایه‌گذاران ایرانی بهره می‌گیرند. بنابراین سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی به طور یکسان مالیات می‌پردازند...

1397/08/06[ ادامه ... ][نمایش : 323]