خدمات پروژه ها

1- امور برون­‌سپاری

1-1- دریافت گزارش توجیهی واگذاری فعالیت به واحد برون­‌سپاری

1- امور برون­‌سپاری

1-1- دریافت گزارش توجیهی واگذاری فعالیت به واحد برون­‌سپاری

1-2- اخذ اسناد مطالعات و طراحی مرحله‌ی اول و دوم از معاونت مهندسی و معاونت متقاضی 1-3- اخذ مشخصات فنی، حدود عملیات، شرح خدمات/ وظائف و برنامه‌ی زمانی، نقشه­‌های اجرایی و سایر شرایط مرتبط با انجام فعالیت منطبق بر قرارداد اصلی از معاونت متقاضی و معاونت مهندسی 1-4- برآورد اولیه‌ی مبلغ انجام فعالیت طبق بخشنامه­‌ها و سایر دستورالعمل­های موجود 1-5- تهیه و تنظیم اسناد مناقصه یا برگ اخذ استعلام قیمت از واحد برون­‌سپاری 1-6- مشخص نمودن نوع مناقصه (عمومی، محدود، ترک تشریفات) 1-7- درج آگهی مناقصه در روزنامه­‌های معتبر درصورت برگزاری مناقصه‌ی عمومی 1-8- تهیه‌ی مجوز لازم برای ترک تشریفات یا مناقصه‌ی محدود و اخذ تاییدات لازم 1-9- شناسایی واحدهای مختلف برون­‌سپاری طبق دستورالعمل­های مختلف ارزیابی، تهیه‌ی فهرست واحدهای منتخب (لیست کوتاه درصورت برگزاری مناقصه‌ی محدود) برای برگزاری مناقصه یا اخذ استعلام قیمت 1-10- ارسال یا تحویل اسناد مناقصه به واحدهای مختلف برون­‌سپاری منتخب 1-11- جمع­‌آوری پیشنهادهای مختلف از شرکت­ کنندگان در مناقصه، طبق ضوابط 1-12- تشکیل کمیسیون قیمت (برگزاری جلسه بازگشایی پیشنهادها) و اعلام برنده‌ی مناقصه یا استعلام 1-13- تهیه‌ی بخش حقوقی قرارداد با همکاری معاونت متقاضی تنظیم قرارداد و انجام مذاکرات لازم با واحد برون­‌سپاری برنده و امضای قرارداد توسط طرفین (واحد برون­‌سپاری برنده و مدیر پروژه) 1-14- تنظیم نامه‌ي ابلاغ قرارداد و ابلاغ به واحدهای مختلف برون­‌سپاری 1-15- تهیه و تنظیم صورت‌مجلس تحویل زمین و یا صورت‌مجلس آغاز به کار 1-16- بررسی وضعیت پیش­‌پرداخت قرارداد و درخواست واحد برون­‌سپاری مبنی بر اخذ پیش­‌پرداخت و تهیه‌ي مجوز پرداخت مبلغ مذکور طبق مفاد قرارداد 1-17- دریافت صورت ­وضعیت­های به تایید رسیده توسط معاونت­های متقاضی و بررسی و تصویب مبالغ براساس مستندات موجود 1-18- صدور برگ تخصیص برای صورت ­وضعیت­های رسیده پس از تصویب برای امضای معاونت برنامه­‌ریزی و کنترل، معاونت منابع و مدیر پروژه برای دستور پرداخت 1-19- کنترل موارد حائز اهمیت قرارداد پس از آغاز به کار درخصوص: ارائه‌ی به موقع گزارش‌های دوره­ای پیشرفت طبق برنامه زمانی، اعلام در مواقع خاص مانند تاخیرات مجاز یا غیرمجاز، عقب­ماندگی و ... . 1-20- تهیه و تنظیم مکاتبات قراردادی در مدت اجرای مفاد قرارداد 1-21- تهیه و تنظیم اعلام اتمام مدت قرارداد و درصورت نیاز اخطار به واحد برون­‌سپاری 1-22- کنترل عدم تجاوز زمانی و ريالی قراردادها از سقف تعیین­ شده در قرارداد (مثلا مبلغ قرارداد به‌علاوه‌ی 25% در قراردادهای اجرایی ازطریق Data Base مذکور در بند قبل کنترل خواهدشد). 1-23- بررسی تاخیرات مجاز و غیرمجاز قراردادهای مختلف و ارسال گزارش‌های لازم به معاونت­های مرتبط و معاونت برنامه­‌ریزی و کنترل پروژه 1-24- بررسی وضعیت کارهای جدید و ابلاغیه­‌های مربوطه و تاثیرات ريالی و زمانی بر قرارداد 1-25- انجام و پیگیری تشریفات فسخ و خاتمه‌ي قرارداد 1-26- پیگیری تحویل موقت و تنظیم صورت‌مجالس مربوطه و مستندات لازم 1-27- بررسی صورت­وضعیت ماقبل قطعی و قطعی به تایید رسیده توسط معاونت­های مرتبط و تصویب نهایی 1-28- بررسی نواقص احتمالی موجود در انجام قرارداد و پیگیری رفع نواقص توسط واحد برون­‌سپاری و تهیه‌ی مستندات لازم 1-29- ارائه‌ی وضعیت ريالی قرارداد در قالب گزارش‌های دوره­ای به مدیریت کنترل پروژه 1-30- بررسی وضعیت قرارداد از نظر تضامین لازم و اعلام به معاونت منابع برای اخذ آ­ن­ها (نوع تضمین و مبلغ) 1-31- تهیه‌ی مجوز آزادسازی تضامین قرارداد و حسن انجام کار و اعلام به معاونت منابع 1-32- تهیه‌ی گزارش مربوط به واحدهای برون­‌سپاری از نظر مشخصات قرارداد، تعداد قرارداد، پیشرفت­های مربوطه، آخرین وضعیت قرارداد و اعلام پیش­بینی­های مربوطه درصورت لزوم 1-33- بررسی و تأیید ساختار شکست کار، جداول شکست مالی و برنامه‌ی­زمانی انجام کار و ابلاغ و اعمال اصلاحات و تغییرات مورد نیاز برروی آن­ها 1-34- بازرسی دوره­ای از آخرین وضعیت مستندات مربوط به نظارت امور توسط معاونت­های مختلف و اعلام نواقص، مشکلات و کمبودها و راهکارهای لازم جهت کاهش موارد مذکور 2- امور قرارداد اصلی 2-1- تکمیل پیش­نویس قرارداد و تهیه‌ی اسناد قرارداد شامل بخش حقوقی، پیوست­های مالی و زمانی 2-2- برگزاری جلسات مشترک با کارفرما و مشاور و شرکت در آن­ها برای رفع ابهامات و مشکلات قراردادی و پیگیری برای تصویب، امضاء و ابلاغ قرارداد توسط کارفرما 2-3- پیگیری درخصوص ارسال گزارش‌های پیشرفت فعالیت­های پروژه از معاونت­های مختلف طبق CBS 2-4- تهیه و تنظیم به‌موقع صورت­وضعیت­های پروژه براساس گزارش‌های مستند پیشرفت دریافتی 2-5- پیگیری تایید صورت­وضعیت­ها از مشاور و کارفرما و شرکت در جلسات و مذاکرات لازم 2-6- پیگیری مالی صورت­وضعیت­ها از ذی­حسابی کارفرما با همکاری امور مالی و دریافت چک 2-7- بررسی دستور کارهای صادره از طرف کارفرما با مفاد قرارداد و تعیین انحرافات و اعلام آن 2-8- بررسی ابلاغیات و دستور کارهای مشاور و کارفرما مبنی بر کار یا آیتم جدید و برآورد تبعات مالی و زمانی مرتبط با کار جدید ابلاغی 2-9- مستندسازی و تهیه‌ی آرشیو مربوط به صورت­وضعیت­ها، کاربرگ­ها، مکاتبات و تضمین‌ها و چک­ها 2-10- پیگیری و تکمیل اسناد و صورت‌جلسات مهم پروژه: تحویل زمین، پیش­پرداخت، ارائه ‌ی تضامین، پرداخت­ها، تحویل موقت و قطعی 3- امور حقوقی 3-1- ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی در امور مالی، بازگشایی اعتبار اسنادی LC و مبادلات پولی و ... 3-2- ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی در قسمت­های مختلف خرید و تامین تجهیزات 3-3- پیگیری حقوقی در تملک زمین و همکاری با کارفرما در این خصوص و تعیین حدود زمین مورد نیاز، کنترل و تبادل اسناد و مدارک و صورتجلسات مورد نیاز 4- واحد دعاوی پروژه 4-1- بررسی قرارداد ازنظر حقوقی و شناسایی دعاوی بالقوه‌ي کارفرما و برنامه­ریزی برای جلوگیری از طرح دعاوی توسط کارفرما 4-2- شناسایی دعاوی بالقوه علیه کارفرما و جمع­آوری اسناد لازم برای تعریف دعاوی 4-3- جمع­بندی بسته ‌ی دعاوی برای طرح موضوع علیه کارفرما و ارسال 4-4- پیگیری و مدیریت حل و فصل دعاوی فی­مابین کارفرما و پروژه منطبق بر روش­های حقوقی 4-5- تهیه مستندات تاخیرات مجاز پروژه و ارسال گزارش به مشاور و کارفرما 4-6- بررسی اسناد مناقصه در زمان اتخاب واحدهای برون­‌سپاری برای شناسایی و جلوگیری از طرح دعاوی بالقوه توسط واحدهای برون­‌سپاری علیه پروژه 4-7- رسیدگی به دعاوی زمانی و مالی مطروحه ازسوی واحدهای برون­‌سپاری و جمع­بندی نهایی موضوع دعاوی ارائه­ شده برای اتخاذ تصمیم نهایی در کمیسیون­های مربوطه 4-8- پیگیری و مدیریت حل و فصل دعاوی و تشریفات مورد نیاز حل و فصل و ... . 4-9- تشکیل کمیسیون بررسی نهایی قرارداد برای تعیین تکلیف تاخیرات و دعاوی موجود

تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگزارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  4 + 8 = ?